Terms of Use
ข้อกำหนดการใช้งาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์………………… โปรดอ่านและตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานก่อนเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์การเข้า ถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งาน ท่านไม่จำเป็นต้องเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อกำหนดการใช้งาน
การใช้งานของเว็บไซต์นี้
ท่านเข้าใจ รับทราบและยอมรับว่า:
  • ก. ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากบริษัท บริษัท เมนารินี เอเชีย-แปซิฟิก โฮลดิงส์ จำกัด บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เมนารินี”) นั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ข้อมูลนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้แทนการวินิจฉัยทางการแพทย์การรักษาหรือการให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือคำแนะนำด้านสุขภาพโดยแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของท่านสำหรับคำแนะนำทางการแพทย์หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาอาการของท่าน
  • ข. เว็บไซต์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์ เผยแพร่ ส่ง อัพโหลดและ/หรือสื่อสารข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆ (“ข้อมูลของผู้ใช้”)บุคคลที่โพสต์ข้อมูลของผู้ใช้โดยที่ไม่ใช่ของเมนารินีจะต้องเป็นรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าวรวมทั้งความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากข้อมูลของผู้ใช้นั้น เมนารินีไม่ได้ควบคุมดูแลข้อมูลของผู้ใช้และไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องความสมบูรณ์หรือคุณภาพของข้อมูล ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เมนารินีไม่เป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลผู้ใช้ไม่ว่าทางใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดความคลาดเคลื่อนหรือมีข้อความอันเป็นเท็จของข้อมูลผู้ใช้ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากข้อมูลผู้ใช้และ/หรือการใช้ข้อมูลผู้ใช้
  • ค. หากท่านโพสต์ เผยแพร่ ส่ง อัพโหลดและ/หรือสื่อสารข้อมูลผู้ใช้ที่อยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลผู้ใช้นั้นจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ ท่านแสดงตนและรับรองว่า
ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดที่มีต่อข้อมูลผู้ใช้
ข้อมูลผู้ใช้นั้นเป็นความจริงและถูกต้อง
ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลผู้ใช้ของท่าน และต้องยืนยันว่าข้อมูลนั้นไม่ผิดกฎหมาย ก้าวร้าว เป็นอันตราย ข่มขู่ ทำให้เสื่อมเสีย คุกคามความเป็นส่วนตัว ละเมิดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือคุกคามบุคคลที่สาม หรือน่ารังเกียจและ nต้องไม่ประกอบด้วยไวรัสซอฟต์แวร์ การรณรงค์ทางการเมือง การโฆษณาเชิญชวน จดหมายลูกโซ่ จดหมายขยะหรือ“สแปม” ในรูปแบบใดๆก็ตาม
การโพสต์ เผยแพร่ ส่ง อัพโหลดและ/หรือสื่อสารข้อมูลผู้ใช้กับเมนารินี ท่านตกลงที่จะอนุญาตให้เมนารินี ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่จำกัดสิทธิในการใช้งาน เป็นสากลโอนสิทธิและแบ่งสิทธิได้เพื่อการใช้ข้อมูลผู้ใช้ในการกระทำและจุดประสงค์ใดๆในการติดต่อกับเว็บไซต์โดยไม่มีข้อคัดค้านใดๆต่อท่าน ภายใต้ข้อกำหนดการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวง. ท่านต้องใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น โดยต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว และจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ที่ทำให้หรืออาจทำให้การเข้าถึงเว็บไซต์ถูกขัดขวาง เสียหายหรือใช้งานไม่ได้จ. ท่านให้สิทธิ์เมนารินีในการเก็บ ใช้ เผยแพร่และดำเนินงาน (ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว) ของข้อมูลทั้งหมด (รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว)) และข้อมูลผู้ใช้ที่ท่านอัพโหลดหรือส่งผ่านทางเว็บไซต์ให้แก่เมนารินี โดยเมนารินีเป็นผู้คัดเลือก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคัดลอก แสดงผลหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดก็ตามการเปลี่ยนแปลง หรือรวมกับข้อมูลอื่นๆ หรือทำงานสืบเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาต ท่านอาจสละสิทธิ์ที่มีในการอัพโหลดหรือส่งผ่านข้อมูลทางเว็บไซ์
ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ กรรมสิทธิ์ ประโยชน์และเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา ตัวอักษรกราฟฟิก ภาพ เสียงหรือวิดีโอ ภาพถ่าย การออกแบบ เครื่องหมายการค้า URLs (หรือ “เนื้อหา”) เป็นของเมนารินีและผู้อนุญาตหรือหุ้นส่วนของกิจการร่วมค้า (หากมี) เว็บไซต์นี้เผยแพร่โดยเมนารินี และคุ้มครองโดยกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ห้ามไม่ให้มีการใช้งานหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์นี้ เนื้อหาของเว็บไซต์ไม่สามารถดาวน์โหลด (นอกเหนือไปจากการเก็บหน้าของเว็บไซต์ไว้) หรือคัดลอกเพื่อนำไปใช้นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวหรือไม่ได้ใช้งานในเชิงพาณิชย์ และห้ามทำสำเนา เปลี่ยนแปลงหรือจัดสรรใหม่ไม่ว่าในวิธีการหรือรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่มีข้อจำกัดของข้อความที่กล่าวมาแล้ว ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าหากไม่มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าต่อเมนารินี หรือผู้อนุญาตหรือหุ้นส่วนของกิจการ ร่วมค้ายกเว้นเพื่อการระบุชนิดผลิตภัณฑ์หรือเป็นการบริการของเมนารินี และผู้อนุญาตหรือหุ้นส่วนของกิจการร่วมค้าในกรณีนี้ “เครื่องหมายการค้า” อ้างถึง เครื่องหมายการค้าใดๆ เครื่องหมายการให้บริการ ชื่อทางการค้าและส่วนประกอบของสินค้าที่มีในเว็บไซต์นี้
เนื้อหา เมนารินีไม่ได้เป็นตัวแทน รับรองหรือยืนยันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จัดไว้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาต เมนารินี ไม่เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากการเข้าใช้หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ไม่ได้หรือเกิดจากการใช้งานของเนื้อหาที่จัดไว้ ท่านตกลงว่าการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของท่าน
เว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์หรือมีการอ้างอิงเว็บไซต์อื่นๆซึ่งจัดทำโดยบุคคลที่สามโดยที่เมนารินีไม่ได้ควบคุมดูแล เมนารินีไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆที่อยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบจ่อข้อมูลเหล่านั้นรวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและอันตรายที่เกิดจากข้อมูลเหล่านั้น ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามมีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ในการใช้งานเว็บนี้ เว็บไซต์บุคคลที่สามมักจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละเว็บไซต์ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งเราไม่มีสิทธิควบคุม และจะเป็นการคุ้มครองสิทธิและข้อผูกพันของท่านในการใช้เว็vบไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามและเนื้อหาในเว็บไซต์บุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของท่าน
ความเป็นส่วนตัว สิทธิและความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่มีต่อข้อมูล (รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวตามที่กำหนดในนโยบายการเป็นส่วนตัว) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายการเป็นส่วนตัวของเรา การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายการเป็น ส่วนตัวของเรา
กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และการใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมและกำหนดให้สอดคล้องกับกฏหมายไทยและการดำเนินการใดๆทางกฏหมายหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของไทย
ลิขสิทธิ์ 2563 สวงวนสิทธิ์โดย บริษัท เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด